តើស្ពានធ្មេញជាអ្វី?

តើស្ពានធ្មេញជាអ្វី?

ធម្មតា 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE ;

[ ធ្មេ​ុ​ញ ] [ស្ពានធ្មេញ] [ការដាំបង្គោលធ្មេញ] [ផ្សាំ] [ធ្មេញ]

ស្ពានធ្មេញ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ