តម្លៃកាត់បន្ថយសុដន់នៅប្រទេសទួរគី

ការកាត់បន្ថយតម្លៃសុដន់នៅក្នុងប្រទេសទួរគី"

  តម្លៃ​កាត់​បន្ថយ​សុដន់​នៅ​ប្រទេស​តួ​ក​គី​ជាទូទៅ​មាន​តម្លៃ​សមរម្យ​បើ​ធៀប​នឹង​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​។ កត្តាដូចជាទំហំនិងភាពស្មុគស្មាញនៃនីតិវិធី;

[ការកាត់បន្ថយសុដន់នៅប្រទេសទួរគី]

ការកាត់បន្ថយសុដន់ | ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ