ការវះកាត់លើកមុខពេញលេញនៅប្រទេសទួរគី

ការវះកាត់លើកមុខពេញលេញនៅប្រទេសទួរគី "

នៅប្រទេសទួរគី ការវះកាត់កែសម្ផស្សពេញលេញបានក្លាយជាការអនុវត្តសោភ័ណភាពដ៏ពេញនិយមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ ការវះកាត់នេះ យារធ្លាក់នៅតំបន់មុខ និងក ស្នាមជ្រួញ និង;

[តម្លៃវះកាត់លើកមុខនៅប្រទេសទួរគី]

ការលើកមុខ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ