មហារីកតម្រងនោម

មហារីកតម្រងនោម"

មហារីកតំរងនោម គឺជាជំងឺដែលកោសិកាតំរង់នោមកើនឡើងដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន និងបង្កើតជាដុំសាច់។ មហារីកតម្រងនោមស្ទើរតែទាំងអស់គឺ b&;

[ការព្យាបាលជំងឺមហារីកតម្រងនោមនៅប្រទេសទួរគី] [ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកតម្រងនោម] [រោគសញ្ញាមហារីកតម្រងនោម] [មូលហេតុនៃជំងឺមហារីកតម្រងនោម] [មហារីកតម្រងនោម]

មហារីកតម្រងនោម | ថ្ងៃពុធ ទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ