ព័ត៌មានចុងក្រោយ

មហារីកខួរក្បាល

"មហារីកខួរក្បាល"

មហារីក ដូចដែលគេដឹងហើយ អាចត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាការបែងចែកដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៃដុំសាច់សាហាវទៅក្នុងកោសិកា។ នៅពេលដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងខួរក្បាល មហារីកខួរក្បាល i;

[ការព្យាបាលជំងឺមហារីកខួរក្បាលនៅប្រទេសទួរគី] [ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកខួរក្បាល] [រោគសញ្ញាមហារីកខួរក្បាល] [មូលហេតុនៃជំងឺមហារីកខួរក្បាល] [មហារីកខួរក្បាល]

មហារីកខួរក្បាល | ថ្ងៃពុធ ទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ