ព័ត៌មានចុងក្រោយ

ជម្ងឺ​មហារីក​សុដន់

ជម្ងឺ​មហារីក​សុដន់"

មហារីកសុដន់កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការខ្សោះជីវជាតិនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃកោសិកាមួយក្នុងចំណោមកោសិកាដែលបង្កើតជាសុដន់ និងការរីកសាយនៃកោសិកាអាក្រក់ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ជាលិកាមហារីកមុនពេលបិទ;

[ ជម្ងឺ​មហារីក​សុដន់ ] [រោគសញ្ញាមហារីកសុដន់] [ការព្យាបាលជំងឺមហារីកសុដន់នៅប្រទេសទួរគី]

ជម្ងឺ​មហារីក​សុដន់ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ