តើមហារីកពោះវៀនគឺជាអ្វី?

តើមហារីកពោះវៀនគឺជាអ្វី?

  មហារីកពោះវៀនគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលកោសិកាក្នុងតំបន់លូតលាស់មិនអាចគ្រប់គ្រងបាន និងឆាប់រហ័ស បង្កើតបានជាម៉ាស់។ ពោះវៀនធំភ្ជាប់បំពង់រំលាយអាហារទៅរន្ធគូថ;

[មហារីកពោះវៀន] [មូលហេតុ និងកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកពោះវៀន] [រោគសញ្ញាមហារីកពោះវៀន] [ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺមហារីកពោះវៀន] [ដំណាក់កាលមហារីកពោះវៀន] [ការពារជំងឺមហារីកពោះវៀន] [ប្រសិនបើមហារីកពោះវៀនរាលដាលដល់ថ្លើម] [ក្រោយការវះកាត់មហារីកពោះវៀន]

ការព្យាបាលជំងឺមហារីក | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២|

    ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ